Članki | Poslovna antropologija


Članki

Poglobljen vpogled (insight) v potrošnike kot rezultat raziskave s poslovno antropologijo
Poslovna antropologija kot orodje za raziskovanje, poznavanje in predvidevanje vedenja potrošnikov in kupcev
Pri prodaji jim gre na roko sodoben življenski stil porabnikov
Več >>
 

Po svetu

Zakaj bi morali uporabiti poslovno antropologijo kot poslovni model
Najnovejši medij - kontekst kulture
» Antropološka raziskava o organizacijski kulturi prispeva k povečanju zadovoljstva zaposlenih in posledično produktivnosti. «
Več >>
 

 

Članki

Pomen...vrednot in norm med različnimi kulturami in družbami pri poslovanju

Sep 8, 2007Pomen kompatibilnosti in nekonfliktonsti vrednot in norm med različnimi kulturami in družbami pri poslovanju

Predavanje na mednarodni znanstveni konferenci, september 2007 - objavljeno v Life in time of conflicts

Kulturne vrednote in družbene norme so skupne pripadnikom neke družbe in pripadajoče kulture. Medkulturne razlike med družbami so pogosto tako velike, predvsem v smislu razlikovanja percipiranja njihovih pripadnikov glede pomembnih elementov neke družbe in kulture, da lahko predstavljajo ovire pri komuniciranju med pripadniki različnih kultur.

Vrednotni sistemi kot pomemben del kulture predstavljajo temelj komuniciranja, saj oblikujejo vedenje in prepričanja pripadnikov neke kulture. Poznavanje kulture določene družbe je tako ne le priporočljivo, temveč tudi nujno za razumevanje druge kulture in za izogib komunikacijskim in iz tega izhajajočim ostalim nesporazumom in celo konfliktom.

Ob stiku dveh kultur prihaja do stika vrednotnih sistemov in družbenih norm, ki so mnogokrat ne le nekompatibilne, temveč celo v konfliktu. Zato je pomembno najti konsenz v smlislu spoštovanja in upoštevanja vrednot in norm neke kulture in družbe, saj le ta v teh primerih omogoči medkultuirno komuniciranje.

Nepoznavanje kulturnega konteksta kot temelja za razumevanje pomenov in simbolov v kulturi neke družbe ter družbenih norm je mnogokrat rezultiralo v neuspehu poslovanja v »tuji« kulturi, saj se je prenos vzorcev poslovnih praks iz ene v drugo kulturo prav zato izkazal za neuspešnega.

Globje razumevanje kulturno določenih vrednot in družbenih norm je tako nujno ne le za možnost medkulturnega komuniciranja per se in v najširšem kontekstu, temveč tudi kot osnova za poslovanje.